5347 Whitby Ave Philadelphia, PA 19143 215-472-4663
Third Auto Sales Inc
5347 Whitby Ave Philadelphia, PA 19143 215-472-4663
Store Hours:
Monday: 8:30 am - 5:30 pm
Tuesday: 8:30 am - 5:30 pm
Wednesday: 8:30 am - 5:30 pm
Thursday: 8:30 am - 5:30 pm
Friday: 8:30 am - 5:30 pm
Saturday: 8:30 am - 2:00 pm
Sunday: 8:30 am - 5:30 pm